دانشگاه آزاد اسلامی آماده مشاوره 24 ساعته به شما میباشد!

با مدرسه بوستان تربیت بیشتر آشنا شوید!

همکاران ما آماده ارائه مشاوره و پاسخگوی سوالات شما هستند

در صورت نیاز به مشاوره یا داشتن هرگونه سوال درباره کلاس‌ها، یا کارهای دفتری و ثبت نام میتوانید با با ما در تماس باشید...
با مدرسه بوستان تربیت بیشتر آشنا شوید!

مدرسه بوستان تربیت، برخوردارازرویکرد فرهنگی، سرمایه اجتماعی و ساختار کارآمد ماموریت دارد، با مشارکت خانواده ها و سایر نهادهای سهیم را درهمه ساحت های تعلیم و تربیت به منظور کسب شایستگی وموثرمحلی، فرصت های متنوع تربیت تاثربخش و ویژه های پایه موردنیاز شهروند مسئول ایرانی و اعتالی مداوم جامعه در تراز اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی وعمومی ساماندهی کند.

چشم انداز مدرسه بوستان تربیت

مدرسه “بوستان تربیت” کانون عرضه فرصت های تعلیم وتربیت و زمینه ساز تکوین و تعالی آگاهانه، عقالنی و مسئوالنه هویت دانش آموزان براساس معیارهای نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران، دارای ویژگی های زیر است:

 • برخورداراز فرهنگ سازمانی پایدار به ویژه مسئولیت پذیری، کارآمدی، اخالق مدار، قانونگرایی، مروج ارزش‌های اسلامی
 • یادگیرنده وتدارک کننده قابلیت ها و ظرفیت های جدید در راستای حفظ وارتقای مزیت های رقابتی مدرس
 • بهره مند ازمشارکت معلمان، خانواده ها و عوامل سهیم و موثر محلی در تصمیم گیری ها و اجرای فعالیتها
 • دارای ظرفیت پذیرش تفاوت‌های فردی، هدایت استعدادها و پاسخ گویی به نیاز دانش آموزان
 • برخوردار از قدرت رهبری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، نوآوری وجایگاه برترمنطقه ای
 • برخوردار از مربیان دارای روحیه همکاری جمعی و شایستگی های عمومی وحرفه ای
 • برخوردار ازاستانداردهای بالا در زمینه ایمنی وبهداشت جسمی و روحی دانش آموزان
 • حضور فعال در رویدادهای علمی، فرهنگی در مقیاس منطقه ای، ملی و جهانی
 • التزام عملی به تکریم وحفظ کرامت انسانی کارکنان، دانش آموزان و والدین
 • تربیت دانش آموزانی با نشاط و مولد سرمایه انسانی، فرهنگی واجتماعی

ویژگی های سازماندهی و اداره مدرسه بوستان تربیت

مدرسه مکانی است که اجتماع دانش آموزی ساعت ها در کنار یکدیگر ودر ارتباط نزدیک باهم قراردارند و تکالیف دشوار یادگیری را با بیشترین کارآیی انجام می دهند و به طور کامل هماهنگ، روی یکدیگر اثر می گذارند برای سازمان دادن به این اجتماع، راه های مختلف ومتنوعی وجود دارد. در بسیاری از مدارس سنتی، پرداختن به هوش های طبیعت گرا، حرکتی-جسمانی، مکانی، میان فردی و درون فردی و موسیقیایی به عنوان موضوعات “حاشیه ای” یا دست کم موضوعاتی در کنار مطالب ” اصلی” تلقی می شوند و معمولا تحت الشعاع روش های مبتنی برهوش های زبانی و ریاضی = منطقی، این قبیل هوش ها در فرآیند یادگیری کنار گذاشته می شوند.

بهترین روش ممکن برای این منظور، تئوری هوش های چندگانه است. تجلی تئوری هوش های چندگانه درمدرسه، گستره ای فراتر از روش های سنتی سازماندهی دانش آموزان و فعالیتهای یادگیری درمدارس را که تا کنون تجربه کرده ایم و یا شاهد آن بوده ایم فراهم می کند. تئوری هوش های چندگانه، الگویی را ارائه می کند که با کمک آن معلمان و سایر عوامل مدرسه، قادر خواهند بود با فراهم کردن شرایط براساس عمده ترین عوامل زیست – محیطی (اکولوژیکی)، آن دسته ازعوامل که موجب اختلال یادگیری می شوند را برطرف کرده و روند یادگیری و کسب شایستگی های عمومی و تخصصی دانش آموزان را تسهیل کنند.

مدرسه بوستان تربیت با تکیه بر این الگو، در پی تغییرات بنیادین در ساختار و روش های آموزشی است. به تعبیر دیگر، مدرسه بوستان تربیت را باید “پارک علمی- پرورشی” نامید که شرایط را برای یادگیری های عمل مدار، میان رشته ای و تجربی براساس قابلیت های هوش های چند گانه، موقعیت متنوع و واقعی یادگیری را ازطریق انواع فعالیتها و بازی ها، شبیه سازی می کند. این مدارس، به تمام آموزگاران، چنین پیام می دهند: دانش آموزانی که در آغاز هر روز، در مدرسه حضور می یابند، حق دارند تا از تجربیاتی که همه مقولات هوشی هشتگانه آنها را فعال می کند و توسعه می بخشد درجهت تکوین هویت و پرورش حداکثر ظرفیت وجودیشان، استفاده کنند.

کلیه دانش آموزان باید در طول روز، درمعرض برنامه ها، پروژه ها و دوره هایی قرار گیرند که به ایجاد و توسعه مقولات هوشی آنها کمک می کند و نباید تنها مهارتهای شفاهی و منطقی آنان، که طی دهه های متمادی، فراتر از سایر مباحث در آموزش و پرورش مطرح بوده اند، مورد توجه قرارگیرد. در مدرسه بوستان تربیت امکان ایجاد ارتباط با کارشناسان و سایر متخصصان مشاغل و حرف گوناگون درمحیط مدرسه و محیط کار آنان فراهم می شود، تا یادگیری با تکیه بر تجارب واقعی بزرگسالان تقویت گردد. و در ادامه درمقطع متوسطه دوم، دانش آموزان می توانند، براساس گرایش های تحصیلی و شغلی، و منابع موجود، دوره های کاراموزی را انتخاب کنند و آنگاه ساعاتی از اوقات خود را در کنار متخصصان گوناگون در انواع هنرها، مهارتها، صنایع و فعالیت های فیزیکی به مطالعه و کسب شایستگی ها بپردازند.

علمان باید عوامل زیست – محیطی تاثیر گذار بر مقولات هوشی و یادگیری دانش آموزان در کلاس را به خوبی بشناسند و مدیریت کنند. این دسته از عوامل موجب اختلال یا ارتقای یادگیری می شوند. همچنین عواملی که در کلاس وجود ندارند، ولی می توانند موجب تسهیل روند یادگیری دانش آموزان شوند. فهرست این عوامل عبارتند از: سادگی یا دشواری واژگان معلم، نحوه ارائه کلمه های نوشتاری به دانش، نحوه استفاده معلم از صدای خود، برقراری حس اعتماد و وابستگی برکلاس، داشتن فرصت برای ایجاد ارتباط سازنده دانش آموزان با یکدیگر مانند مباحثات، تدریس به یکدیگر، پروژه های گروهی، استفاده به جا و به موقع از تجارب موفق دانش آموزان جهت تقویت عزت نفس، تحسین و سایر تجربیات تقویت کننده برای استمرار موفقیت های تحصیلی، نگهداری موجودات زنده خانگی در کلاس، ایجاد فرصت یادگیری خارج از کلاس مانند باغبانی، تشکیل کلاس در فضای سبز و….

ویژگی های مدرسه بوستان تربیت

ویژگی های مدرسه بوستان تربیت مبتنی بر عوامل زیست – محیطی تاثیرگذار بر مقولات هوشی مرتبط با رفتار و یادگیری دانش آموزان درمدرسه و کلاس عبارتند از:

 • استفاده از روشهای تادیبی موثر به منظورکنترل رفتارهای دانش آموزان از طریق فراهم کردن شرایط الزم متناسب با تفاوت شرایط زیست محیطی، عاطفی و شناختی دانش آموزان مبتنی بر هوش های چند گانه
 • انتقال قوانین کلاس به دانش آموزان با استفاده از شیوه هوش های چندگانه برای بروز رفتارهای مناسب
 • پرورش روحیه همکاری و همیاری دانش آموزان برای اداره کلاس و مدرسه از طریق تشکیل گروه های کوچک براساس علایق و توانایی، و مشخصه های مقولات هوشی آنان
 • استفاده از الگویMI برای تدریس موضوعات مختلف
 • تشکیل پرونده ثبت فرایند یادگیری دانش آموزان براساس هوش های چندگانه با هدف: 1: تجلیل موفقیت دانش آموز 2: شناخت دانش آموز به منظور یاری رساندن به وی برای تمرکز در یادگیری 3: مطلع ساختن والدین، مدیر و مربیان از روند پیشرفت یادگیری دانش آموز 4: مقایسه ارزیابی عملکرد دانش آموز که توسط عوامل مختلف سهیم و موثر انجام شده است 5: کمک به خودشناسی دانش آموز به عنوان شیوه ای برای تقویت یادگیری
 • تناسب تخصیص زمان به دروس مختلف
 • تحرک دانش آموزان در خلال اوقات کلاسی (آنتراکت های تمرینی، فعالیت های عملی(
 • هدفمند بودن زنگ تفریح مبتنی بر انجام حرکات ورزشی، افزایش نشاط و تقویت مهارت های دانش آموزان در قالب بازیهای فردی و گروهی
 • وسعت مساحت کلاس متناسب با ضرورت تحرک و فعالیتهای دانش آموزان، انعطاف آرایش نیمکت های کلاس، آراستن دیوارهای کلاس با آثار دانش آموزان، رنگ آمیزی دیوارهای کلاس (محرک احساسات یا تضعیف کننده احساسات)، رعایت استاندارد وسایل روشنایی کلاس
 • سازماندهی زمان در کلاس مبتنی بر فراهم شدن شرایط فعالیت های فردی و گروهی دانش آموزان در یادگیری
 • سازماندهی انواع موقعیتها و منابع یادگیری در مدرسه و آن سوی دیوارهای مدرسه که دانش، مهارت ها و تجریات واقعی زندگی را براساس اصول آموزشی انعکاس می دهد.
 • فراهم کردن زیر ساخت های مناسب به منظور بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمایت از پیشرفت تحصیلی و توسعه متوازن هوش های چندگانه دانش آموزان
 • تغذیه دانش آموزان با وعده های غذایی متعدد و سبک در طول روز به منظور حفظ هوشیاری دانش آموزان
 • سنجش مستمر پیشرفت تحصیلی و توسعه متوازن هوش های چندگانه دانش آموزان براساس معیارهای عملکرد در سطوح مختلف حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی با استفاده از ابزارها و روش های معتبر
 • ایجاد هسته های برنامه ریزی و پشتیبانی ارتباطی و اطلاعاتی از آنها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *